Privacy verklaring

In Verbinding TCB, gevestigd aan Stationsplein 99-301 1703WE te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het betreft in deze privacyverklaring de gegevens die via onze website worden gedeeld. Binnen onze dienstverlening zelf hanteren wij de Gedragscode Jeugd- en Gezinsprofessionals, waarmee we gehouden zijn aan alle professionele standaarden inzake persoonsgegevens én maken we gebruik van een beveiligd en gecertificeerd zorgplatform voor alle inhoudelijke verslaglegging en documentatie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wouter van Diemen als Functionaris Gegevensbescherming van In Verbinding TCB. Hij is te bereiken via wouter@iv-a.nl

 


Persoonsgegevens die wij verwerken

In Verbinding TCB verwerkt via het contactformulier de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Uw inhoudelijke boodschap

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In Verbinding TCB verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om u te kunnen bellen of e-mailen met betrekking tot uw contactverzoek

 

Geautomatiseerde besluitvorming

In Verbinding TCB maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In Verbinding TCB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

In Verbinding TCB verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

In Verbinding TCB gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. In Verbinding TCB gebruikt alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door In Verbinding TCB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iv-a.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. In Verbinding TCB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In Verbinding TCB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@iv-a.nl